Doelstelling en beleidsplan

Beleidsplan

Stichting De Ploeg heeft statutair als doel

  1. het verwerven van werken van leden van “De Ploeg” (1918-1945) ter completering van de Ploegcollectie van het Groninger Museum en het vervolgens in bruikleen geven om niet aan het Groninger Museum.
  2. Het organiseren van lezingen, excursies en publicaties de Kunstkring De Ploeg betreffende.
  3. Voorts is in een bruikleenovereenkomst de zorg voor en het gebruik van de kunstwerken van Stichting De Ploeg door het Groninger Museum geregeld.


Doelstelling van Stichting De Ploeg en bruikleenovereenkomst brengen de speciale band tussen het Groninger Museum en Stichting De Ploeg op het terrein van collectievorming en collectiebeheer enerzijds en informatieverstrekking en publiciteit anderzijds tot uitdrukking.

Het bestuur van Stichting De Ploeg beschikt over kennis van zaken op het terrein van de moderne kunst en onderhoudt kontakten met de museale wereld in binnen- en buitenland. Stichting De Ploeg ontvangt met regelmaat schenkingen en legaten, overlegt met potentiële schenkers en ziet het als zijn taak om een breed publiek van geïnteresseerde donateurs en andere belangstellenden te informeren over zijn activiteiten. Kunstwerken worden geaccepteerd of verworven wanneer zij passen binnen de collectie.

Informatie en publiciteit worden verzorgd middels de jaarlijkse Ploegdag, previews, het Ploegjaarboek en de Ploegwebsite.