Profielschets Raad van Toezicht

Het Groninger Museum is de trots van ‘Stad en Ommeland’ door zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie.

Het Groninger Museum is extrovert en veelkleurig en richt zich op een breed publiek. Met presentaties van nationale en internationale betekenis wil het museum het publiek blijven verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Collecties, presentaties en educatie vormen de kerntaken van het museum. Het Groninger Museum is uitgegroeid tot een kunst- en cultuurinstituut van formaat en trekt jaarlijks ongeveer 200.000 bezoekers.

Raad van Toezicht
Het Groninger Museum wordt geëxploiteerd door de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande. Deze stichting wordt bestuurd door een algemeen directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de Governance Code Cultuur.

Samenstelling
De Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bestaat thans uit 6 leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid neemt de Raad de profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Profielschets
Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdelingen over geslacht, leeftijd en nationale of lokale achtergrond. De gewenste deskundigheden van de Raad van Toezicht liggen op cultureel, artistiek, financieel-economisch, juridisch, bestuurlijk en politiek gebied. Bij voorkeur heeft één van de leden specifieke kennis op het gebied van communicatie en marketing en heeft één van de leden een achtergrond op het gebied van het nationale museumbeleid.

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende (bestuurs)kaders relevant:

 • Het Groninger Museum wordt bestuurd door een eenhoofdige directie (algemeen directeur).
 • De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitvoering hiervan, de algemene gang van zaken en staat de algemeen directeur met raad en daad terzijde.
 • De Raad van Toezicht laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).
 • De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.
 • De Raad van Toezicht adviseert de directie en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend.
 • De Raad van Toezicht houdt in ieder geval het toezicht op een aantal vaste onderwerpen: strategie, realisatie van doelstellingen, financieel beleid, risicobeheer.
 • De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur als leidraad voor zijn werkwijze.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 personen en vergadert in de regel 4 keer per jaar.
 • De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit. Als uitgangspunt geldt dat de Raad van Toezicht uit 5 leden bestaat, waarbij ernaar zal worden gestreefd om binnen de Raad van Toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden beschikbaar te hebben: op bestuurlijk en politiek gebied, op juridisch gebied, op financieel-economisch gebied, op het gebied van kunst en cultuur, op het gebied van HRM/marketing.
 • Binnen de Raad van Toezicht zijn tevens voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar
 • Binnen de Raad van Toezicht is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

Lid Raad van Toezicht

 • Van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij affiniteit hebben met de doelstellingen
 • Er is sprake van betrokkenheid met het veld van kunst en cultuur/de museale sector.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten betrokken zijn maar ook op gepaste afstand kunnen toezien en adviseren.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
 • De leden van de Raad van Toezicht dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van in- en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld.
 • Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie.
 • De leden van de Raad van Toezicht staan niet in een familierechtelijke verhouding tot de directie.
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht binnen de Raad van Toezicht
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd en de functie is onbezoldigd.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

Voorzitter Raad van Toezicht
Aan de voorzitter van de Raad van Toezicht worden naast de genoemde criteria voor een lid Raad van Toezicht de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:

 • De voorzitter heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen en beschikt over een relevant netwerk, bij voorkeur ook binnen de gemeente en provincie Groningen.
 • De voorzitter heeft de gevoeligheid en heeft de tijd, indien noodzakelijk, naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door de directie en zo nodig daarmee afstemming te hebben.
 • De voorzitter heeft bij voorkeur enige ervaring met het besturen van of toezicht houden op een (culturele) instelling.

Profielschets Raad van Toezicht 2016

Profielschets Raad van Toezicht 2016

Profielschets Raad van Toezicht 2016 (.PDF)