Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Ticketvoorwaarden

Versie: November 2022

Deze algemene ticketvoorwaarden zijn te downloaden via deze link.

Dit zijn de Algemene voorwaarden Ticketverkoop van het Groninger Museum gevestigd te Museumeiland 1 in Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 02058065 (hierna aangeduid als “Groninger Museum”).

 1. Definities
  1. Website: de website van het Groninger Museum, te raadplegen via www.groningermuseum.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
  2. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met het Groninger Museum en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
  3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen het Groninger Museum en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van het Groninger Museum zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor het Groninger Museum slechts bindend, indien en voor zover deze door het Groninger Museum uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. Prijzen en informatie
  1. Alle op de Website en in andere van het Groninger Museum afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het Groninger Museum kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van het Groninger Museum afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van het Groninger Museum en het voldoen aan de daarbij door het Groninger Museum gestelde voorwaarden.
  2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het Groninger Museum onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Groninger Museum het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. Verzenden en gebruiken van entreetickets
  1. Zodra de bestelling door het Groninger Museum is ontvangen, stuurt het Groninger Museum de entreetickets met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. Het Groninger Museum is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  3. Tickets worden uitsluitend digitaal per e-mail aan de Klant gestuurd. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een correct e-mailadres bij aankoop van het ticket.
  4. Het ticket geeft de Klant toegang tot het Groninger Museum of een door het Groninger Museum georganiseerd evenement, zoals rondleidingen, workshops, lezingen of speciale tentoonstellingen. Tickets kunnen zowel worden uitgeprint als digitaal worden getoond.
  5. De tickets zijn beperkt geldig en zijn voorzien van een geldigheidsdatum en/of tijdstip. Na deze datum of tijd vervalt het recht op toegang. Tickets worden niet uitbetaald of terugbetaald en de geldigheid van de tickets kan niet worden verlengd of aangepast met uitzondering van het bepaalde in artikel 7.
  6. De tickets zijn niet persoonsgebonden, tenzij het ticket is gekoppeld aan een persoonlijke kortings- of toegangskaart zoals een museumkaart, ledenkaart of andere vergelijkbare kaart. In dat geval is het ticket alleen geldig in combinatie met deze persoonlijke kortings- of toegangskaart.
  7. Klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan het ticket en de gebruikte tekst of logo’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze algemene voorwaarden aangegeven.
 6. Herroepingsrecht
  1. Voor de producten die via de Website verkocht worden, waaronder entreetickets, rondleidingen en workshopaanmeldingen is het herroepingsrecht uitgesloten.
 7. Annulerings- en omboekingsbeleid door overmacht
  1. In het geval betaalde en ontvangen tickets door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van het Groninger Museum liggen, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, niet gebruikt kunnen worden op de datum of het tijdstip dat is vermeld op het ticket blijft het ticket geldig tot een jaar nadat het museum weer toegankelijk is.
  2. Bij verhindering kan de Klant het Groninger Museum verzoeken om aangeschafte tickets met datum en tijdstip tot 24 uur voor deze datum en dit tijdstip om te boeken naar een andere datum en/of tijdstip. Het Groninger Museum zal redelijke omboekingsverzoeken zo veel mogelijk honoreren. De Klant heeft geen recht op terugbetaling van aangeschafte tickets.
 8. Betaling
  1. Klant dient betalingen aan het Groninger Museum volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Het Groninger Museum is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 9. Klachtenprocedure
  1. Indien Klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van het Groninger Museum, dan kan hij bij het Groninger Museum telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. Het Groninger Museum geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal het Groninger Museum binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. De totale aansprakelijkheid van het Groninger Museum jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  3. Aansprakelijkheid van het Groninger Museum jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op het Groninger Museum jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Groninger Museum.
  5. De aansprakelijkheid van het Groninger Museum jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant het Groninger Museum onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het Groninger Museum ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat het Groninger Museum in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Groninger Museum meldt.
  7. In geval van overmacht is het Groninger Museum niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 11. Persoonsgegevens
  1. Het Groninger Museum verwerkt de persoonsgegevens van Klant zoals beschreven in het privacy statement.
 12. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Groninger Museum gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen

Telefoon: 050 - 3 666 555
E-mail: info@groningermuseum.nl

KvK-nummer: 02058065
Btw-nummer: NL002890653B01