Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

Bezoekersvoorwaarden

Versie: November 2022

Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn te downloaden via deze link.

Dit zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van Stichting Groninger Museum van Stad en Lande, gevestigd aan Museumeiland 1, 9711ME in Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 02058065 (hierna aangeduid als “Groninger Museum” of “het Museum”). Deze bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan het Groninger Museum.

 1. Definities
  1. Groninger Museum/het Museum: het Groninger Museum, het Museumgebouw en/of de organisatie die het Museum beheert en exploiteert en het voor het Museum werkzame personeel, zoals de directie, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
  2. Museumgebouw: hieronder wordt mede verstaan alle ruimten (bebouwd of onbebouwd) die onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het Museum vallen, zoals tentoonstellingszalen, aula’s, restaurant, koffiekamer, terras, andere buitenruimte, depot en dependances.
  3. Bezoeker: elke persoon die het Museum bezoekt of een door het Museum georganiseerde activiteit bijwoont. Dit geldt ook voor personen die in het kader van hun beroep of bedrijf het museum bezoeken, zoals leveranciers en aannemers.
 2. Toegang tot het Museum
  1. De Bezoeker is tijdens een bezoek aan het Museum verplicht een geldig toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te kunnen tonen aan het Museum.
  2. Entreetickets kunnen aan de kassa of vooraf online worden gekocht. Een vooraf gekocht entreeticket met een bepaalde tijd en/of datum wordt ongeldig door het verlopen van de bepaalde tijd of datum.
  3. De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museum ontzegd wanneer blijkt dat:
   1. het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verstrekt door het Museum of een daartoe door het Museum bevoegd verklaarde instantie;
   2. de Bezoeker onder invloed is van alcohol, verdovende middelen of soortgelijke stoffen;
   3. de Bezoeker de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
   4. de Bezoeker tijdens een vorig bezoek aan een Nederlands Museum een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging bestaat;
   5. de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt.
  4. Ontzegging van de toegang op grond van deze bepalingen leidt niet tot enig recht op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten van de Bezoeker door het Museum.
  5. Het Museum is toegankelijk voor Bezoekers in rolstoelen of kleine scootmobielen, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van andere voertuigen, waaronder skates en skateboards is niet toegestaan.
  6. Het Groninger Museum restitueert de door de Bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de Bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.
  7. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.
 3. Huisregels
  1. Het is de Bezoeker niet toegestaan in het Museum:
   1. goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
   2. andere Bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast;
   3. (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden;
   4. te roken;
   5. te eten of drinken, uitgezonderd in het café/restaurant of andere daartoe bestemde ruimtes;
   6. gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het Museum aan te wijzen plaats;
   7. koffers en rugzakken mee te nemen met een afmeting groter dan 40 bij 60 cm en zwaarder dan 10 kg. Deze kunnen tegenover het Museum op het Centraal Station in een kluis worden geplaatst;
   8. vouwfietsen mee te nemen, deze kunnen in de fietsenstalling of bij het Centraal Station in de fietsenstalling worden gestald.
   9. in daartoe door het Museum aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het Museum;
   10. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; leraren en begeleiders van groepen zien erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.
  2. Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Groninger Museum is het de Bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur, selfiesticks en statieven.
  3. Het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Groninger Museum deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.
 4. Veiligheidsmaatregelen
  1. Het Museum kan aan de Bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museum een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het Museum kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.1 van deze Bezoekersvoorwaarden.
  2. In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van het Groninger Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, door middel van b.v. een badge, inzage verlangen in de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële Bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
  3. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze Bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
 5. Klachten en terugbetaling
  1. Het Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Museumgebouw of de door het Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Museumgebouw en/of door het Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De Bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.
  2. Terugbetaling is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Groninger Museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden daardoor nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het Museum aan de Bezoeker:
   1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Groninger Museum;
   2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
   3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
   4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
   5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
  3. Klachten over en verzoeken tot terugvordering betreffende de overeenkomst tussen het Groninger Museum en de Bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Groninger Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
  4. Het Groninger Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
  5. De Bezoeker kan klachten, terugvorderingen en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen via info@groningermuseum.nl.
 6. Aansprakelijkheid van het Museum
  1. Het Museum is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Museum.
  2. In geen enkel geval is het Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
   1. het door de verzekeraar van het Groninger Museum aan het Groninger Museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
   2. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
  3. In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum nooit meer bedragen dan de in artikel 6.2 beschreven schadevergoedingsregeling.
 7. Gevonden voorwerpen
  1. Door de Bezoeker in het Museumgebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de informatiebalie.
  2. Het Groninger Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen blijven een half jaar in het Groninger Museum bewaard.
 8. Overige voorwaarden
  1. De toepasselijkheid van deze Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Groninger Museum.
 9. Toepasselijk recht
  1. Op deze Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Groninger Museum is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Groninger Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Groningen.

Stichting Groninger Museum van Stad en Lande

Tel: +31 50 3666555
E-mail: info@groningermuseum.nl