Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Naar hoofdinhoud

De Stichting De Ploeg

Johan Dijkstra, Kerkje te Oostum (1922)
Johan Dijkstra, Kerkje te Oostum (1922) © Collectie Stichting De Ploeg

De Stichting De Ploeg heeft het doel fondsen te werven om werk van leden van Kunstenaarskring De Ploeg een prominente plek binnen de collectie van het Groninger Museum te laten behouden. De hele collectie bestaat inmiddels uit ongeveer 2000 werken, die aan het Groninger Museum permanent in bruikleen gegeven zijn.

De stichting organiseert jaarlijks voor haar donateurs de ‘Ploegdag’ in het Groninger Museum en geeft een jaarboek uit, het Ploeg Jaarboek.

Het bestuur van Stichting De Ploeg verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en de stichting heeft daarnaast ook geen medewerkers op de loonlijst staan.

Titus Schaafsma
(voorzitter)
Groningen

Mr. R.W. Lagerwaard
(penningmeester)
Groningen

Drs. N. Abdelkaui
(namens het Groninger Museum)
Groningen

Dr. C.P.J. van der Ploeg
Groningen

E. van Ditmars (M.A.)
Groningen

Contact
Postadres: Quintuslaan 17 9722 RT Groningen
info@stichtingdeploeg.nl

Stichting De Ploeg heeft statutair als doel:

  • het verwerven van werken van leden van “De Ploeg” (1918-1945) ter completering van de Ploegcollectie van het Groninger Museum en het vervolgens in bruikleen geven om niet aan het Groninger Museum.
  • Het organiseren van lezingen, excursies en publicaties de Kunstkring De Ploeg betreffende.
  • Voorts is in een bruikleenovereenkomst de zorg voor en het gebruik van de kunstwerken van Stichting De Ploeg door het Groninger Museum geregeld.

Doelstelling van Stichting De Ploeg en bruikleenovereenkomst brengen de speciale band tussen het Groninger Museum en Stichting De Ploeg op het terrein van collectievorming en collectiebeheer enerzijds en informatieverstrekking en publiciteit anderzijds tot uitdrukking.

Het bestuur van Stichting De Ploeg beschikt over kennis van zaken op het terrein van de moderne kunst en onderhoudt contacten met de museale wereld in binnen- en buitenland. Stichting De Ploeg ontvangt met regelmaat schenkingen en legaten, overlegt met potentiële schenkers en ziet het als zijn taak om een breed publiek van geïnteresseerde donateurs en andere belangstellenden te informeren over zijn activiteiten. Kunstwerken worden geaccepteerd of verworven wanneer zij passen binnen de collectie.

Informatie en publiciteit worden verzorgd middels de jaarlijkse Ploegdag, previews, het Ploegjaarboek en de Ploegwebsite.

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele doelstelling. Donateurs van een culturele ANBI komen in aanmerking voor een extra giftenaftrek: particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Het fiscaalnummer van de stichting is 806140690. De aftrekmogelijkheden van giften aan een ANBI zijn veel ruimer voor periodieke giften. Periodieke giften zijn aftrekbaar als ze een looptijd hebben van minimaal vijf jaar (of korter bij eerder overlijden). Een gever kan een giftenaftrek voor periodieke schenkingen claimen als deze schenkingen schriftelijk zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst, die hier gedownload kan worden.

Nieuwe donateurs kunnen zich opgeven door het aanmeldingsformulier op te sturen (hieronder downloaden) en een donatie over te maken op de bankrekening van de Stichting de Ploeg: NL75RABO0137583117 (BIC RABONL2U). De donatie bedraagt minimaal 40 Euro. Wie een door te stichting af te geven schenkingsovereenkomst voor een ‘culturele ANBI’-claim wenst (eveneens hieronder te downloaden) betaalt minimaal 50 Euro. Het ANBI/RSIN-nummer van de stichting voor de belastingaangifte is 806140690, als transactienummer kunt u "0" invullen. Hogere bedragen dan de genoemde minimum donaties zijn zeer welkom.

De Stichting De Ploeg organiseert exposities, lezingen en excursies. Elk voorjaar wordt een Ploegdag voor de donateurs in het Groninger Museum gehouden. Publicaties rond deze activiteiten verschijnen jaarlijks in boekvorm. Dit boek verschijnt bij uitgeverij WBooks in Zwolle en is o.m. verkrijgbaar in de museumwinkel.

Het vermogen van de stichting is niet toereikend om in wenselijke hoeveelheden werk van Ploegkunstenaars te verwerven. Daartoe moet een beroep gedaan worden op particulieren en bedrijven. Zo kon in het oprichtingsjaar van de stichting (1982) met steun van leden van de Rotary Club Groningen en het Roode of Burgerweeshuis het befaamde schilderij van Jan Wiegers Slaapkamer van Kirchner gekocht worden. Twee jaar later is met steun van de Nederlandse Gasunie o.a. het vroege werk van Johan Dijkstra Rustende zichters gekocht. Een jaar later kon met steun van Philips werk van Ekke Kleima verworven worden. Dankzij co-financiering door de Commissie van Spijsuitdeling uit Groningen werden in 1986 meer dan honderd schetsjes van Werkman aangekocht. Ook in 1986 werd met ondersteuning van het J.B. Scholtensfonds de aankoop van werk van Hendrik de Vries gerealiseerd. Behalve door aankopen die mogelijk gemaakt zijn met ondersteuning van bedrijven en instanties is de collectie in de huidige vorm vooral ook het resultaat van schenkingen door particulieren. Onlangs nog kon de stichting door een schenking van de familie de collectie uitbreiden met een aantal brieven en werken uit de nalatenschap van Siemen Steenmeijer. Schenkingen worden vermeld in het Ploeg Jaarboek.

Legaat ir. Pit van Loo

Van groot belang zijn met name een aantal legaten geweest. Na het overlijden van Ir. Pit van Loo (1905-1991) bleek dat hij zijn collectie Ploegkunst aan de stichting De Ploeg had nagelaten. Van Loo was architect van beroep en na de oorlog lange tijd wethouder van sociale zaken in Groningen. Door zijn contacten met schilders van De Ploeg werd hij een belangrijk verzamelaar van hun werk. Hij bezat met name werk van Jan Altink, Johan Dijkstra, Job Hansen, Jannes de Vries en Jan van der Zee. Van Loo was zelf een niet onverdienstelijk schilder. Hij kreeg een speciale band met Jan Wiegers die hem adviezen gaf voor zijn artistieke werk. Voorwaarde bij de nalatenschap was dat de collectie als geheel bij elkaar zou blijven. De nalatenschap bestond uit ruim twintig schilderijen en circa tweehonderdvijftig tekeningen, aquarellen en grafiek. Doordat in de verzameling veel Ploegleden vertegenwoordigd waren kreeg de Stichting in een keer van veel Ploegkunstenaars belangrijk werk in bezit.

Wobbe Alkema Fonds

Een van de gezichtsbepalende kunstenaars van De Ploeg was Wobbe Alkema (1900-1984). Zijn familie trad in de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw in overleg met de stichting om het werk van deze constructivistische kunstenaar, dat nog in bezit van de familie was, binnen de Stichting de Ploeg bij elkaar te houden. Hiertoe werd in 1999 het Wobbe Alkema Fonds opgericht. In dit fonds dat beheerd wordt door de Stichting De Ploeg, zijn tientallen schilderijen en grafische werken ondergebracht. In de loop van de tijd heeft de familie deze collectie nog verder uitgebreid.

Legaat Thijs en Annemarie Martens

Het werk van het echtpaar George Martens (1894-1979) en Alida Pott (1888-1931) was zowel in de collectie van het Groninger Museum als in dat van de Stichting De Ploeg ondervertegenwoordigd. Van Alida Pott bezat het Groninger Museum lange tijd in het geheel niets. Deze situatie is veranderd door het legaat van Thijs en Annemarie Martens. Thijs was de tweede zoon van George Martens en Alida Pott. Hij had zich altijd zeer ingespannen om het werk van zijn ouders op te sporen, te fotograferen en te documenteren. Van beide kunstenaars bezat hij een mooie collectie, waaronder veel voorstudies en gebruiksvoorwerpen als broches en andere sieraden, die zijn moeder had gemaakt. Voor het beheer van zijn collectie na zijn dood richtte hij de Stichting Martens-Pott op. Annemarie Martens-Bonnema, de vrouw van Thijs, vond naderhand dat de Stichting De Ploeg de aangewezen plaats was om de verzameling in onder te brengen. Na haar overlijden in 2004 heeft de Stichting nu de beschikking over een aantal karakteristieke stadsgezichten van George Martens en een serie zeer bijzondere aquarellen van Alida Pott.

De collectie

De collectie van de stichting bestaat inmiddels uit ongeveer 2000 werken. Bij overeenkomst is geregeld dat deze werken aan het Groninger Museum permanent in bruikleen worden gegeven. Het huidige bezit van de Stichting De Ploeg vormt meer dan de helft van het totaal aantal werken van Ploegkunstenaars in het Groninger Museum. Met name Wobbe Alkema, Jan Altink, George Martens, Alida Pott, Hendrik de Vries, Hendrik Nicolaas Werkman, Jan Wiegers en Jan van der Zee zijn goed vertegenwoordigd. De collectie is een evenwichtige representatie van het werk van deze kunstenaars.

In vergelijking met het oprichtingsjaar van de stichting heeft het werk van de kunstenaars van De Ploeg in het Groninger Museum een steeds belangrijker positie ingenomen. Met de komst van een speciaal Ploegpaviljoen is deze nog prominenter geworden. In het Ploegpaviljoen wordt permanent aandacht geschonken aan het werk van Ploegkunstenaars en in breder verband aan de kunst van het Noord-Europees expressionisme.

En het verzamelen van werk van Ploegkunstenaars gaat ondertussen onverminderd voort.

B.H.D. Walrecht, Hoge der Aa en Lage der Aa
Ben Walrecht, Hoge der Aa en Lage der Aa
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Johan Dijkstra, Zuidlaren Paardenmarkt
Johan Dijkstra, Zuidlaren Paardenmarkt
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Ben Walrecht, Rustende meisjes bij woonboten aan de Oosterhamrikkade, 1934
Ben Walrecht, Rustende meisjes bij woonboten aan de Oosterhamrikkade, 1934
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Jan Wiegers, Zwitserland Lasone, 1959
Jan Wiegers, Zwitserland Lasone, 1959
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Ruurd Elzer, Landschap bij Engelbert
Ruurd Elzer, Landschap bij Engelbert
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Jan Jordens, Stadsgezicht
Jan Jordens, Stadsgezicht
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
George Martens, Blauwbörgje
George Marten, Blauwbörgje
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015
Johan Dijkstra, Oogst, 1930
Johan Dijkstra, Oogst, 1930
Collectie Stichting De Ploeg sinds 2015